Γρήγορη μετάβαση

  Επιστροφή μοναδικών τιμών πεδίου, επιλέγοντας ταυτόχρονα και άλλα πεδία

  Για να επιλέξουμε μόνο τις μοναδικές τιμές ενός πεδίου από έναν πίνακα χρησιμοποιούμε ένα query της μορφής :

  SELECT DISTINCT field1 FROM tablename WHERE condition

  Όμως αν θέλουμε να επιλέξουμε τις μοναδικές τιμές του field1 αλλά και άλλα πεδία εκτός από το field1 αρχίζουν τα προβλήματα. Για παράδειγμα αν χρησιμοποιήσουμε το query :

  SELECT DISTINCT field1, field2, field3 FROM tablename WHERE condition

  php_logo_small.gifΤότε θα μας επιστραφούν όλες οι εγγραφές που ο συνδυασμός των field1, field2 και field3 είναι μοναδικός. Δηλαδή το πιθανότερο, όλες οι εγγραφές! Αντ’ αυτού πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το query :

  SELECT field1, field2, field3 FROM tablename WHERE condition GROUP BY field1

  Leave a Reply

  • (will not be published)

  XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>